سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق 
پژوهشگر 
1984/03/21 
1987/03/21 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه شیراز 
مدیریت 
1998/09/23 
2006/06/21 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجمع علمیه شیراز 
مدیریت 
2006/09/23 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه شیراز 
مدرس 
1998/09/23 
ادامه دارد 
 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
2001/09/23 
ادامه دارد 
 
تدریس 
دنشکده علوم قرآنی 
مدرس