سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق 
پژوهشگر 
1363/01/01 
1366/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه شیراز 
مدیریت 
1377/07/01 
1385/03/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجمع علمیه شیراز 
مدیریت 
1385/07/01 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه شیراز 
مدرس 
1377/07/01 
ادامه دارد 
 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
 
تدریس 
دنشکده علوم قرآنی 
مدرس