عرف در مکتب فقهی صاحب جواهر
64 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » تابستان 1379 - شماره 24 » (33 صفحه )
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر چه از عمر فقه می گذرد, بر گستره و میدان این دانش, در زوایای گوناگون زندگی, افزوده می شود, چرا که پیروان اسلام, هر روز با مسائلی نو روبه رو هستند که باید احکام شرعی آنها را بدانند. درضمن این مسائل, کم نیستند مفاهیم و موضوعاتی که در متون فقهی و حقوقی, پیشینه ای برای آنها, یافت نمی شود. استنباط احکام این مسائل, با به کارگیری اصول اجتهاد, امری است ممکن, ولی آنچه در این فرایند, بسیار ضروری و بی جایگزین است, آگاهی مجتهد از عرف جامعه بویژه عرف زمان صدور نصوص است. ارزش شناخت عرف در استنباط احکام و وضع قانون, آن گاه روشن تر می شود که بدانیم امروزه این عنصر, هم در محدوده حقوق داخلی و هم در قلمرو حقوق بین المللی, نقش تعیین کننده دارد. البته چنان که حقوق دانان اذعان دارند, عرف از دید حقوق بین الملل, مکانی بالاتر از عرف در حقوق داخلی دارد و سبب اساسی این حقیقت را می توان در نوبنیادی حقوق بین الملل و در نتیجه کمبود قواعد قراردادی, در این زمینه دانست ...